tror, hoppas, älskar - tema för församlingsvalet

Församlingsvalet i Kristinestads svenska församling

Det är församlingsval i evangelisk-lutherska kyrkan vart fjärde år i november. Nästa val är 20.11.2022. Förhandsröstningen pågår 8–12 november. Alla medlemmar i församlingen som fyllt 16 år får rösta i valet.

Två val

Kristinestads svenska församling hör till Kristinestads kyrkliga samfällighet och därför hålls två val samtidigt:

  • I det ena valet väljs 10 förtroendevalda till församlingsrådet i Kristinestads svenska församling. Församlingsrådet leder församlingens verksamhet. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Församlingarnas förtroendevalda väljer också vem som blir lekmannaombud i kyrkomötet, som är det högsta beslutsfattande organet i hela kyrkan. 

  • I det andra valet väljs Kristinestads svenska församlings 13 förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige, som leder Kristinestads kyrkliga samfällighet. Gemensamma kyrkofullmäktige består av invalda representanter från Kristinestads svenska församling och Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta. De beslutar bland annat om den kyrkliga samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten och byggprojekt. Fullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna.

Valnämndens protokoll

Protokoll 3/ 3.10.2022

Protokoll 2/15.9.2022

 

 

 

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Tag kontakt

Byråsekreterare
(06) 2211073
Rådhusgatan 1
64100 Kristinestad