Beslutsfattande

Det högsta beslutfattandet sker i gemensamma kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, dvs. församlingsvalet, vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer ett gemensamt kyrkoråd som bereder ärenden som gemensamma kyrkofullmäktige besluter om.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och göra initiativ. Församlingsrådet beslutar om verksamheten och om församlingens tjänster.

I församlingsvalet väljs förtroendevalda

Församlingsval hålls vart fjärde år. I församlingsvalet röstar man om kyrkans och församlingarnas framtid genom att välja förtroendevalda för en fyraårsperiod. I ett församlingsval får en medlem som har fyllt 16 år rösta och den som fyllt 18 år ställa upp som kandidat. Nästa församlingsval är 2022.

Förtroendevalda i Kristinestads svenska församling

Församlingsrådet 2019-2022

Bergman Tom

Holmlund Berit

Kronlöf Stig

Lillhannus Diana

Lindfors Henrik

Lövdahl Tom

Rosengård Nanna

Storsjö Bo

Teir Britt-Marie

Österback Anders

Norrback Daniel, ordförande (kyrkoherde)

Ekonomisektionen 2021-2022

Nanna Rosengård ordförande (Britt-Marie Teir suppleant)

Stig Kronlöf (Tom Lövdahl suppleant)

Bo Storsjö (Henrik Lindfors suppleant)