Beslutsfattande

Det högsta beslutfattandet sker i gemensamma kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, dvs. församlingsvalet, vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer ett gemensamt kyrkoråd som bereder ärenden som gemensamma kyrkofullmäktige besluter om.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och göra initiativ. Församlingsrådet beslutar om verksamheten och om församlingens tjänster.