Till nyhetslistan

Församlingsvalet

31.8.2022 12.29

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

I Kristinestads svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs 13 medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och 10 medlemmar i församlingsrådet.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredag 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 klockan 15–19 på pastorskansliet, adress: Rådhusgatan 1, 64100 Kristinestad.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade.

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära omprövning.

Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till pastorskansliet, adress: Rådhusgatan 1, 64100 Kristinestad.

Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt möte 3.10.2022.

Kristinestad 23.8.2022

För valnämnden i Kristinestads svenska församling

Ordförande Daniel Norrback